Regulamin

Sklepu Internetowego probio-fit.pl

Słowniczek:

Sprzedający – Sklep Internetowy probio-fit.pl prowadzony przez TRIADA ZDROWIA.BEATA MATYSKA z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Ignacego Kaczmarka 35 d, 41-706 Ruda Śląska, NIP 6272245807 , REGON 240371220.

Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego probio-fit.pl,

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego probio-fit.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepu Internetowego probio-fit.pl,

Sklep Internetowy probio-fit.pl/ - serwis internetowy dostępny pod adresem zamowienia.probio-fit.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedającego Produkty,

Produkty – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym probio-fit.pl, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży,

Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepie Internetowym probio-fit.pl, za pomocą której Kupujący podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Produktów,

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego probio-fit.pl, za pomocą której Kupujący nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Produktów,

Koszyk – element Sklepu Internetowego probio-fit.pl, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, itp.,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego probio-fit.pl.

I. Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego probio-fit.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących w Sklepie Internetowym probio-fit.pl.
 4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego probio-fit.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 7. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego probio-fit.pl. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni od takiej chwili związani postanowieniami nowego Regulaminu.
 9. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupujacych jakie przysługują im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. z 2002r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
 11. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 roku.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy probio-fit.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet
 2. Zakupów w Sklepie Internetowym probio-fit.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym probio-fit.pl są nowe, wolne od wad i zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu cywilnego.
 5. Przedstawione na stronie www.probio-fit.pl opakowania Produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. Opakowania mogą się różnić od zamieszczonych w zależności od aktualnie oferowanych przez producentów.
 6. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego probio-fit.pl., w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego probio-fit.pl. jedynie w zakresie użytku własnego.

III. Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://zamowienia.probio-fit.pl/ oraz telefonicznie pod nr tel. 536468046.
 2. Kupujący mają możliwość zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego probio-fit.pl niezależnie od tego czy jest to zakup bez dokonywania rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, czy też dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 3. W przypadku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie Internetowym probio.fit.pl, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.
 4. W przypadku braku dokonania przez Kupującego rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia na stronie internetowej https://zamowienia.probio-fit.pl/ jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.
 5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji budzących wątpliwości co do ich prawdziwości lub aktualności, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.
 6. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień, a także w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt II ust. 7 pkt a-e). Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego probio-fit.pl nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 8. Wysłanie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie przyciskiem Potwierdź zamówienie) stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego Produktów.
 10. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: zamowienia@probio-fit.pl
 11. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

IV. Ceny. Dokonywanie płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego probio-fit.pl:
  • podawane są w złotych polskich,
  • są cenami brutto - zawierają podatek VAT,
  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-mailowy.
 3. Koszt wysyłki Produktu ponosi Kupujący i jest on doliczany do ceny za wybrany Produkt.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym probio-fit.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Produkt:
  • płatność za pobraniem - przy odbiorze przesyłki kurierowi dostarczającemu przesyłkę,
  • płatność przelewem bankowym na konto TRIADA ZDROWIA.BEATA MATYSKA, ul. Ignacego Kaczmarka 35 d, 41-706 Ruda Śląska, mBank S.A. PL, nr konta: 68 1140 2004 0000 3602 7662 4221
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt b) wysyłka nastąpi po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.
 8. Zamówienie nieopłacone w ciągu 3 dni roboczych od chwili jego złożenia będzie automatycznie anulowane.

V. Realizacja zamówień

 1. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
  • wybranego przez Kupującego sposobu płatności – w przypadku przelewów bankowych, o których mowa w pkt IV ust. 6 pkt b) realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Produkt oraz za dostawę,
  • dostępności Produktu.
 3. Termin wskazany w ust. 2 może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałym opóźnieniu i jego przyczynach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku anulowania zamówienia lub braku produktu zwrot płatności na konto Kupującego następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia.
 7. Jako zrealizowanie zamówienia rozumie się przekazanie przesyłki przez Sklep Internetowy probio-fit.pl przedstawicielowi firmy kurierskiej.
 8. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy Produktu przez firmę kurierską wynosi 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie firmy kurierskiej, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 9. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym (adresatem przesyłki) przed doręczeniem przesyłki.
 10. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 11. Jeżeli doręczana przesyłka jest obarczona śladami uszkodzenia zewnętrznego należy odmówić jej przyjęcia, a Sklep Internetowy probio-fit.pl bez zwłoki wyjaśni zaistniałą sytuację z firmą kurierską i prześle ponownie zamówioną przesyłkę bez dodatkowych opłat.
 12. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 13. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Sprzedającemu na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej reklamacje@probio-fit.pl lub listem poleconym na adres: TRIADA ZDROWIA.BEATA MATYSKA ul. Ignacego Kaczmarka 35 d, 41-706 Ruda Śląska.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Produkt posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 3. Zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zachowaniem restrykcji dotyczących środków spożywczych, suplementów diety i kosmetyków, a także zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, a w miarę możliwości powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 4. Zwracany produkt w trybie określonym w ust. 2 i 3 powinien zostać odesłany na adres: TRIADA ZDROWIA.BEATA MATYSKA ul. Ignacego Kaczmarka 35 d, 41-706 Ruda Śląska w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania i uszkodzeń) wraz z dowodem zakupu i numerem konta bankowego, na który Sprzedający ma dokonać przelewu zwracanej płatności. Przelew należności za zwrócony Produkt, nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.
 5. Koszt opakowania i odesłania Produktu ponosi Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Niezgodność towaru z umową

Reklamacje.

 1. W przypadku niezgodności produktu z zamówieniem Sklep Internetowy probio-fit.pl ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego konsumentem zgodnie z zapisami ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. z 2002r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z zamówieniem nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
 2. W przypadku niezgodności produktu z zamówieniem reklamowany produkt w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania i uszkodzeń) wraz z dowodem zakupu i z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozwiązania problemu, należy odesłać na adres Sprzedającego: : TRIADA ZDROWIA.BEATA MATYSKA ul. Ignacego Kaczmarka 35 d, 41-706 Ruda Śląska.
 3. Koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Określając sposób rozwiązania problemu Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego doprowadzenia do stanu zgodnego z zamówieniem poprzez nieodpłatną wymianę, chyba, że wymiana będzie niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sklepu. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może zrezygnować z zamówienia (odstąpienie od umowy).
 5. Sklep Internetowy probio-fit.pl zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od dnia zgłoszenia niezgodności Produktu z zamówieniem. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego Produktu na adres Sprzedającego: TRIADA ZDROWIA.BEATA MATYSKA ul. Ignacego Kaczmarka 35 d, 41-706 Ruda Śląska.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego istnieje możliwość wymiany reklamowanego Produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego Produktu, koszty jego dostawy ponosi Sprzedający.
 8. Prawo odstąpienia od zamówienia nie obowiązuje, gdy Sprzedający stwierdzi, iż zwracany produkt nosi ślady użytkowania lub dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
 9. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupujących Sklepu Internetowego probio-fit.pl są przetwarzane przez TRIADA ZDROWIA.BEATA MATYSKA ul. Ignacego Kaczmarka 35 d, 41-706 Ruda Śląska
 2. W trakcie rejestracji lub składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym probio-fit.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym probio-fit.pl.
 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych Produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez TRIADA ZDROWIA.BEATA MATYSKA ul. Ignacego Kaczmarka 35 d, 41-706 Ruda Śląska.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie https://zamowienia.probio-fit.pl/ w zakładce Moje dane Kupujący po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 3. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron w przypadku sporów z udziałem konsumentów podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne, a w przypadku pozostałych Kupujących sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego. 

Polityka prywatności

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Triada Zdrowia. Beata Matyska z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaczmarka 35 D.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

napisz do nas na email: info@probio-fit.pl lub zadzwoń: 536468046

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności;

zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta;

obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Triada Zdrowia. Beata Matyska, którym jest:

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych naszego sklepu;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami poprzez email: info@probio-fit.pl lub telefonicznie: 536468046. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, hasło, adres pocztowy, nr telefonu lub

adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie w przypadku zamówienia do firmy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć

z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia

Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na probio-fit.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz kurierskie.

Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu zgłoszenia Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

archiwizacyjnych,

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Triada Zdrowia. Beata Matyska zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich

spełnienia przez organy publiczne.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.